VIA University College

Az intéz­ményt az alkal­ma­zott tudo­má­nyok terü­le­tén Dánia leg­na­gyobb főis­ko­lá­já­nak tart­ják szá­mon. A szá­mos kam­pu­sza mel­lett 20 további kutató inté­zete biz­to­sítja a diá­kok szá­mára a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök segít­sé­gé­vel. A VIA University College több mint 18.000 diák­kal büsz­kél­ke­dik, 8 kam­pu­sza Dánia középső régi­ó­já­ban talál­ható.

VIA University College leírás

A intéz­ményt, az alkal­ma­zott tudo­má­nyok terü­le­tén Dánia leg­na­gyobb főis­ko­lá­já­nak tart­ják szá­mon. A szá­mos kam­pu­sza mel­lett 20 további kutató inté­zete biz­to­sítja a diá­kok szá­mára a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök segít­sé­gé­vel.

Tovább

VIA University College képzések

A VIA University College széleskörű angol nyelvű képzéskínálattal rendelkezik. Üzleti, műszaki, design és IT szakok közül válaszhattok.

Tovább