Zealand Academy of Technologies and Business

A Zealand Institute of Business and Technology a fővá­rost övező régió öt nagy­vá­ro­sá­ban fog­lal helyet. A cam­pu­sok egytől egyig magas szin­ten spe­ci­a­li­zál­tak, mind önálló pro­fil­lal ren­del­kez­nek. Az intéz­ményt jelen pil­la­nat­ban nagy­ság­ren­di­leg 3,000 hall­gató láto­gatja.

Zealand Academy of Technologies and Business leírás

A Zealand Academy of Technologies and Business a fővá­rost övező régió öt nagy­vá­ro­sá­ban fog­lal helyet. A cam­pu­sok egytől egyig magas szin­ten spe­ci­a­li­zál­tak, mind önálló pro­fil­lal ren­del­kez­nek. Az intéz­ményt jelen pil­la­nat­ban nagy­ság­ren­di­leg 3,000 hall­gató láto­gatja Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse és Nykøbing Falster váro­sá­ban, azon­ban a helyi és nem­zet­közi diá­kok száma is erős növe­ke­dést mutat.

Tovább

Zealand Academy of Technologies and Business képzések

A Zealand Academy of Technologies and Business 9 különböző angol nyelvű kép­zést indít, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dés­sel is. Az AP és Top- Up kép­zé­sek kiter­jed­nek az üzlet és tech­no­ló­gia vilá­gára egy­aránt, mind­egyi­kük angol nyelvű és tel­jes egé­szé­ben tan­díj­men­tes. 

Tovább