Top-up Bachelor képzések Dániában

Top-Up Bachelor képzések

A főis­ko­lai kiegé­szítő (Top-Up Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 1–1.5 év ter­je­delműek, és körül­be­lül 90 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára.

A főis­ko­lai kiegé­szítő (Top-Up Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 1–1.5 év ter­je­delműek, és körül­be­lül 90 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. 

Felvételi köve­tel­mény min­den eset­ben a rele­váns Academy Profession vagy Bachelor dip­loma. Több Top-Up képzésünk is elérhető Hollandiában. Ezzel kapcsolatban keresse munkatársunkat. 

Szakma–
cso­port
Top-Up Bachelor
   
Information Technology
(IT)  
Digital Concept Development (E-concept)

További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerrel kap­cso­lat­ban.

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak