University College of Lillebaelt

University College of Lillebaelt leírás

A Lillebaelt Academy 2009-ben jött létre a Tietgen Business College, SDE College, Kold College és a Vejle Business College össze­ol­va­dá­sá­val, így létre hozva Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti felsőok­ta­tási intéz­mé­nyét.

uclAz aka­dé­mia Odense és Vejle váro­sá­ban is ren­del­ke­zik cam­pu­sok­kal. Az össze­ol­va­dás ered­mé­nye­képp az intéz­mény kiszé­le­sí­tette nem­zet­közi kap­cso­lat­rend­sze­rét, amely a jövő felsőok­ta­tá­sá­ban még nagyobb sze­re­pet fog ját­szani.

Az iskola célja, hogy szo­ros együttmű­kö­dés­ben a helyi és nem­zet­közi cégek­kel, intéz­mé­nyek­kel képezze a a jövő szak­em­be­reit, így fel­ké­szítve őket a mun­ka­erő piacra való belé­pésre.

Képzések, sza­kok

13 angol nyelvű sza­kot indít az aka­dé­mia, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dési lehető­ség­gel is.  Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok között talál­ha­tunk Bachelor és AP kép­zé­se­ket is, mind az IT, Technology és Üzlet szak­ma­cso­por­tok­ban. Az aka­dé­mián nincs regiszt­rá­ciós vagy admi­niszt­rá­ciós díj.

Az Academy Professional kép­zés a 3 és fél éves BA kur­zus felé­nél (2 év után) ad aka­dé­miai dip­lo­mát, majd tanul­má­nyait foly­tatva egy szak­irá­nyos BA Top-Up kiegé­szítő kép­zés­sel sze­rez­heti meg bache­lor dip­lo­má­ját a hall­gató. Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, tehát ECTS pon­tok sze­rez­hetőek vele. Az Unió orszá­ga­i­ban illetve szá­mos Európán kívüli egye­te­men kiegé­szít­hető, foly­tat­ható. (Részleteket lásd A Dán Felsőoktatási Rendszer).

Az intéz­mény diák­ja­i­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — a KEA part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

A Lillebaelt Academy cam­pu­sai mind maxi­má­lis fel­sze­relt­ség­gel ren­del­kez­nek, így biz­to­sítva a magas szín­vo­nalú okta­tást. Az aka­dé­mia továbbá segíti hall­ga­tói kar­ri­er­jét a Career Center segít­sé­gé­vel.

 

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon!