University College of Northern Denmark - képzések UCN | SCEDA - Továbbtanulás Dániában Portál

University College of Northern Denmark — Képzések

14 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben, ez az egyik leg­na­gyobb port­fo­lió az összes többi főis­kola és egye­tem között Dániában, ezzel is bizo­nyít­ván nyi­tott­sá­gát a kül­földről érkező diá­kok felé.

University College of Northern Denmark UCN logoAz angol nyelvű tan­díj­me­ne­tes sza­ko­kat a ’Technology and Business’ kar indítja, amely magá­ban fog­lalja a Marketing, Vendéglátás,, Multimédia, Programozás, Grafika, Elektronika és az Épí­té­szet kép­zési irá­nyo­kat.

Még több infor­má­ció a University College of Northern Denmark-ról

Angol nyelvű kép­zé­sek a University College of Northern Denmark főis­ko­lán


ACADEMY PROFESSIONAL (AP)

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Computer Science
Design, Technology and Business – Graphics
Marketing Management
Automation Engineering
Hospitality, Service and Tourism Management
IT-Network and Electronics Technology
Multimedia Design and Communication


Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Web Development
International Hospitality Management
International Sales and Marketing
E-Concept Development
Software Development
Sport Management

Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management
Export and Technology Management


Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a UCN váro­sá­ról, Aalborgról
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak