University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark leírás

A főis­kola Észak-Dánia egyik leg­na­gyobb intéz­mé­nye, körül­be­lül 17 000 nap­pali, esti és leve­lezős hall­ga­tója van. A diá­kok a világ szá­mos orszá­gá­ból érkez­tek, Dél-Koreától Amerikáig ren­ge­teg kul­túra meg­ta­lál­ható itt.

University College of Northern Denmark UCN logoMaga az okta­tás is a sze­mé­lyi fejlő­dést tartja szem előtt, gya­kor­lat és beszéd­köz­pontú kép­zé­sé­vel az egyé­ni­sé­get, kre­a­ti­vi­tást és fejlő­dést helyezi elő­térbe. Minden sza­kon élet­szerű pro­jec­te­ket, case study-kat kell meg­ol­dani a sze­mesz­te­rek során, hogy az elmé­leti tudást gya­kor­lat­ban is hasz­nálni tudja majd a vég­zett tanuló. Az okta­tás minő­sége és irá­nya szo­ro­san kap­cso­ló­dik a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez, az intéz­mény min­den évben kon­zul­tál a pri­vát szek­tor­ral hogy fel­mérje a piaci igé­nye­ket. Ezek alap­ján állít­ják össze illetve módo­sít­ják a kép­zé­se­ket, hogy a vég­zett hall­gató meg­fe­lel­jen a mun­ka­erő piaci elvá­rá­sok­nak.

A UCN az egész­ség terén is kiemel­kedő tel­je­sít­ményt nyújt, Dánia egyet­len felsőok­ta­tási intéz­mé­nye, amely úgy­ne­ve­zett ‘Health Agent’-eket tart fent, akik­nek az a fel­ada­tuk, hogy külön­böző ren­dez­vé­nyek­kel, pro­mó­ci­ók­kal hív­ják fel a figyel­met az egész­sé­ges élet­módra.

 

Képzések, sza­kok

14 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben, ez az egyik leg­na­gyobb port­fo­lió az összes többi főis­kola és egye­tem között Dániában, ezzel is bizo­nyít­ván nyi­tott­sá­gát a kül­földről érkező diá­kok felé. Az angol nyelvű, ingye­nes (tan­díj­me­ne­tes) sza­ko­kat a ’Technology and Business’ kar indítja, amely magá­ban fog­lalja a Marketing, Vendéglátás, Multimédia, Programozás, Grafika, Elektronika és az Épí­té­szet sza­ko­kat.

Ezek döntő több­sége Academy Professional kép­zés, amely annyit tesz, hogy a 3.5 év alatt meg­sze­rez­hető BA dip­loma felé­nél (2 év után) a diák kap egy AP Diplomát, majd tanul­má­nyait foly­tatva (1.5 éves Top-Up) kapja meg a Bachelor Diplomát. (Lásd A Dán Oktatási Rendszer).

Ugyanakkor lehet jelent­kezni köz­vet­le­nül BA-ra is, illetve van­nak sza­kok (pl. Épí­té­szet) ahol csak Bachelor kép­zés indul.

Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, Dániában és Európa több orszá­gá­ban kiegé­szít­hető, foly­tat­ható köz­tük Magyarországon is.

A University College of Northern Denmark több mint 100 part­ner egye­tem­mel ren­del­ke­zik világ­szerte, ahol a diá­kok foly­tat­hat­ják tanul­má­nya­i­kat, vagy egy tetsző­le­ge­sen válasz­tott sze­mesz­tert tölt­het­nek el az Erasmus kere­tein belül.

A UCN angol nyel­ven kínált szak­ja­i­nak lis­tája

 

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

A főis­kola 3 dániai város­ban van jelen, Aalborgban 3 cam­pust tart fent. Továbbá van kol­lé­gi­uma is, amely az egyik cam­pus tőszom­széd­sá­gá­ban helyez­ke­dik el. Minden cam­pus ren­del­ke­zik külön, jól fel­sze­relt könyv­tár­ral is.

Az iskola fenn­tart egy UCN Clubs nevű szer­ve­ze­tet, amely a hob­bi­te­vé­keny­sé­get foly­tató diá­ko­kat támo­gatja. Íly módon van a főis­ko­lá­nak foci, röp­labda és kosár­labda csa­pata, tánc és dráma klubja, ame­lyek­hez a csat­la­ko­zás ingye­nes.

Az iskola nagy hang­súlyt fek­tet a sze­mé­lyi fejlő­désre, az első sze­mesz­ter folya­mán min­den­ki­nek készít­tet­nek egy Personal Profile-t, amely egy sze­mé­lyi­ség­teszt alap­ján elemzi a hall­gató kom­pe­ten­ci­áit a ‘fej, szív és láb’ szem­pont­já­ból.

 

További infor­má­ció a University College of Northern Denmark-ról

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon!