VIA University College képzések

VIA University College képzések

A VIA University College széleskörű angol nyelvű képzéskínálattal rendelkezik. Üzleti, műszaki, design és IT szakok közül válaszhattok.

A intéz­ményt, az alkal­ma­zott tudo­má­nyok terü­le­tén Dánia leg­na­gyobb főis­ko­lá­já­nak tart­ják szá­mon. Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok mind­egyi­kén maga­san kép­zett szak­ta­ná­rok és remek szín­vo­nalú tech­ni­kai hát­tér áll­nak ren­del­ke­zésre.

Még több infor­má­ció a VIA University College-ről

Angol nyelvű kép­zé­sek a VIA University College főis­ko­lán


ACADEMY PROFESSIONAL (AP)

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Branding and Marketing Management
Fashion Design


Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Branding & Marketing Management
Fashion Design

Olvass itt a VIA váro­sairól, Horsens-ről és Aarhus-ról.
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak