VIA University College

VIA University College leírás

A intéz­ményt, az alkal­ma­zott tudo­má­nyok terü­le­tén Dánia leg­na­gyobb főis­ko­lá­já­nak tart­ják szá­mon. A szá­mos kam­pu­sza mel­lett 20 további kutató inté­zete biz­to­sítja a diá­kok szá­mára a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök segít­sé­gé­vel.

viapic

A VIA University College több mint 18.000 diák­kal büsz­kél­ke­dik, 8 kam­pu­sza Dánia középső régi­ó­já­ban talál­ható.

A főis­kola további pozi­tí­vuma a sok­színű­ség, ugyanis az üzleti és logisz­ti­kai irá­nyok mel­lett ugyan­úgy sze­re­tet­tel várja azon diá­kok jelent­ke­zé­sét, akik inkább az épí­té­szet, a szá­mí­tás­tech­nika, a design, vala­mint az egész­ség­ügyi szek­tor vilá­gá­ban sze­ret­né­nek később elhe­lyez­kedni.
Az intéz­mény ren­del­ke­zik továbbá Student Incubator-ral, ami annyit jelent, hogy az iskola lehető­sé­get biz­to­sít diák­ja­i­nak 1–1 üzleti ötlet lét­re­jöt­té­nek segí­té­sé­ben, tanács­adás­ban. Az Entrepreneurship egy virágzó szak ezen a főis­ko­lán, az intéz­mény pedig min­dent meg­tesz azért, hogy meg­adja a lehető összes segít­sé­get a diá­kok start-up vál­lal­ko­zá­sa­i­nak bein­dí­tá­sá­hoz.

Képzések, sza­kok

Köszönhetően a főis­kola közel 400 part­ne­rin­téz­mé­nyé­nek, a diá­kok­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — a VIA part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

A VIA uni­ver­sity col­lege cam­pu­sai mind maxi­má­lis fel­sze­relt­ség­gel ren­del­kez­nek, így biz­to­sítva a magas szín­vo­nalú okta­tást. Az egye­tem továbbá segíti hall­ga­tói tehet­ség­ku­ta­tá­sán túl, vál­lal­ko­zóvá válá­su­kat is.

További infor­má­ciók a VIA University College-ről

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon!