Viborg

Viborg

Viborg városában számos angol nyelvű képzésével várja a hallgatókat a Dania University of Applied Sciences.

viborg dánia
Ország Dánia
Régió Midtjylland
Lakosság 94.393 fő
Weboldal https://www.visitviborg.dk/
Elhelyezkedés
Közép-Jutland, Dánia
Viborg a Google Térképen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A kézi­labda csa­pa­tá­ról világ­hírű Viborg városa a Jylland-félsziget középső részén fek­szik és Midtjylland régió fővá­rosa.

A város vikin­gek általi ala­pí­tása a 8. szá­zadra tehető. A közép­kor­ban a tele­pü­lés köz­ponti fek­vése miatt hamar városi rangra tett szert és rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet töl­tött be mind keres­ke­delmi, poli­ti­kai és egy­házi szem­pont­ból is.

A város ősi viking neve két szó­ból tevő­dött össze, úgy mint “Wii” (magya­rul: szent) és “berg” (magya­rul: hegy).
 

Közlekedés

A város két nem­zet­közi rep­tér között talál­ható fél­úton. Ezen rep­te­rek egyike Aalborgban talál­ható (ca. 85 km). Ide Budapestről szá­mos légi­tár­sa­ság indít jára­tok, azon­ban Aalborgba a magyar fővá­ros­ból nem érke­zik köz­vet­len járat. A másik a vala­mi­vel távo­labbi bil­lundi rep­tér (ca. 90 km) ahová rend­kí­vül olcsó fapa­dos légi vál­la­lat üze­mel­tet jára­to­kat Magyarországról.

Az emlí­tett rep­te­rekről a várost csak köz­úton vagy vas­út­tal lehet meg­kö­ze­lí­teni, azon­ban a helyi tömeg­köz­le­ke­dés magas szín­vo­na­lá­ból adó­dóan rend­kí­vül kényel­mes körül­mé­nyek között lehet meg­tenni az utat.

 

Látványosságok

A tele­pü­lés egyik leg­hí­re­sebb neve­ze­tes­sége a “Viborg Domkirke”, melyet 1130-ban kezd­tek épí­teni és majd 50 éven keresz­tül foly­tak a mun­ká­la­tok. A kated­rá­lis tör­té­nelme során több­ször a föl­dig égett, de min­den alka­lom­mal újjá épí­tet­ték, így dísze­leg­het még ma is tel­jes pom­pá­já­ban Viborg szí­vé­ben.

 

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Viborg a SCEDA Database-n

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉR­DÉ­SEI VAN­NAK A VÁROS­SAL KAP­CSO­LAT­BAN, KÉR­JÜK KERESSE MUN­KA­TÁR­SA­IN­KAT AZ INFO@SCEDA.EU E-MAIL CÍMEN, VAGY A 0036–30-510–98-04 –ES TELE­FON­SZÁ­MON, VAGY KÉR­JEN INFOR­MÁ­CIÓT ONLINE!

 

 

  INFORMÁCIÓKÉRÉS