Zealand Academy of Technologies and Business

Zealand Academy of Technologies and Business leírás

A Zealand Academy of Technologies and Business a fővá­rost övező régió öt nagy­vá­ro­sá­ban fog­lal helyet. A cam­pu­sok egytől egyig magas szin­ten spe­ci­a­li­zál­tak, mind önálló pro­fil­lal ren­del­kez­nek. Az intéz­ményt jelen pil­la­nat­ban nagy­ság­ren­di­leg 3,000 hall­gató láto­gatja Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse és Nykøbing Falster váro­sá­ban, azon­ban a helyi és nem­zet­közi diá­kok száma is erős növe­ke­dést mutat.

zealand academy of technologies and business logoAz iskola célja, hogy a méret­beli elő­nyö­ket kihasz­nálva, erős helyi fókusz mel­lett képezze a a jövő szak­em­be­reit, így fel­ké­szítve őket a mun­ka­erőpiac kihí­vá­sa­ira

Képzések, sza­kok

Az aka­dé­mia 10 angol nyelvű kép­zést indít, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dés­sel is. A Bachelor és AP kép­zé­sek kiter­jed­nek az üzlet és tech­no­ló­gia vilá­gára egy­aránt, mind­egyi­kük angol nyelvű és tel­jes egé­szé­ben tan­díj­men­tes. Az intéz­mény regiszt­rá­ciós vagy admi­niszt­rá­ciós díjat fel nem szá­mol.

Az iskola kép­zé­sei a bolo­gnai rend­szer részét képe­zik, így elvég­zé­sük­kel ECTS pon­tok sze­rez­hetők, melyek tet­szés sze­rint fel­hasz­nál­ha­tók szá­mos euró­pai felsőok­ta­tási intéz­mény­ben.

ZEALAND University képzések (ZIBAT)

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Mivel az iskola több, álta­lá­ban 100 éves­nél is idő­sebb intéz­mény össze­fo­nó­dá­sá­ból jött létre, a hagyo­má­nyok és a tapasz­ta­lat nagy hang­súlyt kap az okta­tás­ban. A múlt elle­nére az intéz­mény kép­zé­sei során a jövőbe tekintve, az üzleti szek­tor igé­nyeit vizs­gálva oktat, prog­ram­ja­i­ban a szak­tu­dá­son túl a szo­ci­á­lis kész­sé­gek is nagy sze­re­pet kap­nak.

További infor­má­ciók a Zealand Academy of Technologies and Business-ről

 

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon!